الحاج ملا فقیر محمد درویش

دالحاج ملا فقیر محمد درویش پخوانۍ ترانې 

دالحاج ملا فقیر محمد درویش نوي ترانې