انتقام/ مولوي محمد طاهر بهار

https://archive.org/download/asad_9/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%20%281%29.mp3 https://archive.org/download/asad_9/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%20%282%29.mp3 https://archive.org/download/asad_9/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%20%283%29.mp3 https://archive.org/download/asad_9/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%20%284%29.mp3 https://archive.org/download/asad_9/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%20%285%29.mp3 https://archive.org/download/asad_9/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%20%286%29.mp3 https://archive.org/download/asad_9/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%20%287%29.mp3 https://archive.org/download/asad_9/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%20%288%29.mp3 https://archive.org/download/asad_9/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%20%289%29.mp3 https://archive.org/download/asad_9/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%20%2810%29.mp3 https://archive.org/download/asad_9/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%20%2811%29.mp3 https://archive.org/download/asad_9/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%20%2812%29.mp3 https://archive.org/download/asad_9/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%20%2813%29.mp3 https://archive.org/download/asad_9/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%20%2814%29.mp3 https://archive.org/download/asad_9/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%20%2815%29.mp3 https://archive.org/download/asad_9/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%20%2816%29.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ