انقلابي پسرلی/مولوي عبدالصمد صمیم

https://archive.org/download/asad_840/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%20%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D9%84%DB%8C.mp3 https://archive.org/download/asad_840/%D8%AF%20%DA%85%DA%93%D9%8A%DA%A9%D9%88%20%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%DB%90.mp3 https://archive.org/download/asad_840/%D8%AF%20%DA%9A%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%20%D9%85%DA%93%D9%8A%D9%86%DB%90%20%D9%87%D8%B1%20%D8%B3%DA%93%DB%8C%20%D8%AF%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%B0%20%DA%A9%DA%93%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/asad_840/%D8%AF%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%20%D8%A7%D8%B2%D8%BA%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/asad_840/%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%20%D8%AF%20%D9%85%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1.mp3 https://archive.org/download/asad_840/%D8%B3%D8%AA%D8%A7_%D9%BE%D9%87_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%BE%D8%B3%DB%90_%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%DA%9A%D8%A7%D9%BE%D9%8A%D8%B1%DB%8D_%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%90.mp3 https://archive.org/download/asad_840/%D8%B3%D9%BE%D9%8A%D9%86%20%D9%84%DA%A9%D9%87%20%D8%BA%D9%85%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%B2%DA%A9%20%D8%AA%D9%86%DA%A9%DB%8C.mp3 https://archive.org/download/asad_840/%D8%B9%D8%B4%D9%82%D9%87%20%D8%AA%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%81%D9%85.mp3 https://archive.org/download/asad_840/%D9%84%D9%87%20%DA%86%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%DA%A9%DA%93%D9%85.mp3 https://archive.org/download/asad_840/%D9%BE%D9%87%20%D8%AC%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%20%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D9%88.mp3 https://archive.org/download/asad_840/%D9%BE%D9%87%20%DA%A9%D9%84%D9%8A%20%DA%85%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%87%20%DA%9A%D9%87%20%DA%9A%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/asad_840/%DA%86%D8%A7%20%D9%88%DB%8C%D9%84%20%DA%86%DB%90%20%D9%BE%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%88%20%DA%A9%DB%90%20%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%20%D9%86%D8%B4%D8%AA%D9%87.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ