تاته دي ډالۍ وي/ مولوي عبدالعزیز عزیزي

تاته دي ډالۍ وي دمولوي عبدالعزیز عزیزي دنویو حمدونو نعتونو او جهادي ترانو په زړه پوري البوم https://archive.org/download/TatadiDalywi/1.mp3 https://archive.org/download/TatadiDalywi/10.mp3 https://archive.org/download/TatadiDalywi/11.mp3 https://archive.org/download/TatadiDalywi/13.mp3 https://archive.org/download/TatadiDalywi/2.mp3 https://archive.org/download/TatadiDalywi/3.mp3 https://archive.org/download/TatadiDalywi/4.mp3 https://archive.org/download/TatadiDalywi/5.mp3 https://archive.org/download/TatadiDalywi/6.mp3 https://archive.org/download/TatadiDalywi/7.mp3 https://archive.org/download/TatadiDalywi/8.mp3 https://archive.org/download/TatadiDalywi/9.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

تاته دي ډالۍ وي دمولوي عبدالعزیز عزیزي دنویو حمدونو نعتونو او جهادي ترانو په زړه پوري البوم

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ