تنکی غاټول/ مولوي عبدالحکیم سجاد او مولوي نصرت الله نصرت

https://archive.org/download/asad_669/%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C_%DA%86%D9%8A_%D9%84%D9%87_%D9%85%D9%88%D9%86%DA%96_%D8%B3%D8%B1%D9%87_%DA%86%D8%A7_%D8%B2%D9%88%D8%B1_%D8%AF%DB%8C.mp3 https://archive.org/download/asad_669/%D8%AA%D9%86%DA%A9%DB%8C_%D9%86%D8%B1%DA%AB%D8%B3_%D8%AA%D9%86%DA%A9%DB%8C_%D8%BA%D8%A7%D9%BC%D9%88%D9%84_%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%86%D8%A8%D9%84.mp3 https://archive.org/download/asad_669/%D8%AF%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3_%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%86%D9%87_%DA%A9%DB%8C_%D8%B3%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%AC%D8%B1%D8%B3.mp3 https://archive.org/download/asad_669/%D8%AF%D8%B2%DA%93%D9%87_%D8%B3%D8%B1_%D8%AF%D8%B2%DA%93%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%AC%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA.mp3 https://archive.org/download/asad_669/%D8%AF%D8%B2%DA%93%D9%87_%D9%BC%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1%DB%8C%DB%8C_%D9%85%D9%87_%D8%B2%D9%88%D8%B1%D9%87.mp3 https://archive.org/download/asad_669/%D8%AF%DA%98%D9%88%D9%86%D8%AF_%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87_%DA%A9%DA%AB%D9%84%DB%8C%DA%86%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%DA%93%DB%8C%D8%A7_%D8%B4%D9%88%D9%87.mp3 https://archive.org/download/asad_669/%D8%AF%DB%90_%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%AF%DB%8C_%DA%81%D9%88_%D8%AA%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%AC%D8%B1%D8%B3.mp3 https://archive.org/download/asad_669/%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84_%D8%AF%D9%8A_%D8%B3%D8%AA%D8%A7_%D9%BE%D9%87_%DA%A9%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B9%DB%8C_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%AC%D8%B1%D8%B3.mp3 https://archive.org/download/asad_669/%D8%B1%DB%8C%DA%96%D8%AF%D9%8A_%DB%8C%DB%90_%DA%A9%D9%81%D8%B1%D9%8A_%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7_%D9%84%D9%87_%D8%B2%D9%88%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%87_%DA%AB%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87.mp3 https://archive.org/download/asad_669/%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%85%DB%8C_%D9%BE%D8%B1_%D8%B2%DA%93%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C.mp3 https://archive.org/download/asad_669/%D8%B2%D9%84%D9%85%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%D8%B3_%D8%AF%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%BE%D9%87_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%A9%DB%8C.mp3 https://archive.org/download/asad_669/%D8%B2%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7_%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%AF%D9%88_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D8%B1_%D9%85%DB%8C_%D9%86%D9%87_%D9%87%DB%8C%D8%B1%DB%8C%DA%96%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/asad_669/%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DA%AB%DB%8C_%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%DB%8C_%DA%A9%DA%93%D8%A6_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%AC%D8%B1%D8%B3.mp3 https://archive.org/download/asad_669/%D8%BA%D9%84%DB%8C%D9%85_%D9%84%D9%87_%D8%B3%DB%8C%D9%85%DB%8C_%DA%A9%DA%93%D9%8A_%D9%BE%DA%9A%DB%90_%D8%B3%D9%BE%DA%A9%D9%8A_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%AC%D8%B1%D8%B3.mp3 https://archive.org/download/asad_669/%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%87_%DA%81%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%B1_%D9%88%DA%93%D9%85%D9%87_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%AC%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%AA.mp3 https://archive.org/download/asad_669/%D9%86%D9%86_%DA%9A%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D8%B2%DB%8C%D8%B1_%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%87_%DA%AB%D9%88%D8%B1%D8%A6_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%AC%D8%B1%D8%B3.mp3 https://archive.org/download/asad_669/%DA%89%DB%8C%D8%B1_%D8%AA%D9%86%DA%A9%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87_%D9%84%D9%87_%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%AC%D8%B1%D8%B3.mp3 https://archive.org/download/asad_669/%DA%A9%D9%84%D9%8A_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%AF%D9%8A_%D9%BE%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B4%D9%87_%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D8%AC%D8%B1%D8%B3.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ