ثالث عمر/ د اسلامي امارت د مؤسس مرحوم امیر المؤمنین د وفات د اتم تلین په مناسبت د ګڼو ترانه ویونکو ګډ البوم

ترانی https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%20%D8%B4%D9%81%DB%8C%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%20%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AC%20%D9%85%D9%84%D8%A7%20%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B4.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D8%A7%D9%84%D8%B4%DB%8C%D8%AE%20%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87%D9%85%D8%AA.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%20%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A%20%DB%B1.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%20%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%8A%20%DB%B2.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%20%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%84%D9%85%20%DB%8C%D8%A7%D8%B1.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%20%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%AF.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D8%AF%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF%20%DB%B1.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%AC%D8%AF%20%DB%B2.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B1%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D9%86.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D8%B3%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%20%D8%A2%D8%BA%D8%A7%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84%20%D8%AC%D9%86%DB%8C%D8%AF.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85%20%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D9%82%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D9%85%D8%A4%D8%B0%D9%86.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF%20%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%85.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%20%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A1%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%B1.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%20%D9%85%D9%84%D8%A7%20%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%20%D8%B3%D9%86%DA%AB%D8%B1%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%84.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%20%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%20%D8%A8%D8%B3%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%8A%20%D8%AC%D8%A7%D9%86.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%20%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AD%D8%A7%DA%A9%D9%85%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%20%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%A2%D8%BA%D8%A7.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%20%D8%B4%D9%85%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D9%81%D8%B1.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%85%D8%AF%20%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%20%D8%B9%D8%B2%DB%8C%D8%B2%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%20%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%20%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%20%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%20%D9%86%D9%82%DB%8C%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF.mp3 https://archive.org/download/umar-the-third_202104/%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%20%D9%BE%D8%A7%DA%85%D9%88%D9%86%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ

ترانی

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ