حرام رواجونه

دشیخ عنایت الله الطائفي صاحب په غږ کې دحرامو رواجونو په اړه په زړه پوري ویناوي دلته اورېدلای شئ  https://archive.org/download/HaramRewajona/1.mp3   https://archive.org/download/HaramRewajona/2.mp3 دواړې برخي له دغه ځای څخه ښته کړئ   

دشیخ عنایت الله الطائفي صاحب په غږ کې دحرامو رواجونو په اړه په زړه پوري ویناوي دلته اورېدلای شئ 

 

دواړې برخي له دغه ځای څخه ښته کړئ