خیر الأمم / قاري منصور غزنوي

بيا بيا رانه ماتیږي… https://archive.org/download/khair-ul-umam-qari-mansur-ghaznawi/1%20bia%20bia%20rana%20%20%20.mp3 په احترام احترامونه… https://archive.org/download/khair-ul-umam-qari-mansur-ghaznawi/6%20pa%20ihtiram%20ihtiramona%20di%20.mp3 په خوږ غږ د محبَّت … https://archive.org/download/khair-ul-umam-qari-mansur-ghaznawi/7%20pa%20khog%20ghag%20da%20%20%20.mp3 پکې خواږه شته … https://archive.org/download/khair-ul-umam-qari-mansur-ghaznawi/8%20pa%20ki%20khoaga%20shta%20%20.mp3 د بـزم فلسـفې … https://archive.org/download/khair-ul-umam-qari-mansur-ghaznawi/2%20da%20bazam%20falsafee%20%20.mp3 درودونه دي بې شمېره.. https://archive.org/download/khair-ul-umam-qari-mansur-ghaznawi/3%20drodona%20di%20be%20.mp3 راج د جهالت… https://archive.org/download/khair-ul-umam-qari-mansur-ghaznawi/9%20raaj%20da%20jahalat%20wo%20.mp3 نه مېـبينم ترا قلبم… https://archive.org/download/khair-ul-umam-qari-mansur-ghaznawi/4%20NA%20MI%20BINAM%20%20.mp3 نصيب يم غورځولی… https://archive.org/download/khair-ul-umam-qari-mansur-ghaznawi/5%20naseeb%20yam%20ghorzawalai%20.mp3 ستا په نوم يې … https://archive.org/download/khair-ul-umam-qari-mansur-ghaznawi/11%20staa%20pa%20nom%20yi%20.mp3 ياسين طهٰ نورالهدیٰ … https://archive.org/download/khair-ul-umam-qari-mansur-ghaznawi/12%20%20yasin%20taha%20norul%20hoda%20%20.mp3 […]

بيا بيا رانه ماتیږي…

په احترام احترامونه…

په خوږ غږ د محبَّت …

پکې خواږه شته …

د بـزم فلسـفې …

درودونه دي بې شمېره..

راج د جهالت…

نه مېـبينم ترا قلبم…

نصيب يم غورځولی…

ستا په نوم يې …

ياسين طهٰ نورالهدیٰ …

شي صدقه مې دي…

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ