داریانا فاتح / الحاج ملا فقیر محمد درویش

دالحاج ملا فقیر محمد درویش دپخوانیو ترانو البوم دلته اورېدلای او دلاندي لینک له لاري ښکته کولای شئ https://archive.org/download/FatihDaAryana/D02Track2.mp3   https://archive.org/download/FatihDaAryana/DarwishVol687.mp3   https://archive.org/download/FatihDaAryana/F.mp3   https://archive.org/download/FatihDaAryana/Pqar0300381398111.mp3   https://archive.org/download/FatihDaAryana/QuranFaryad8.mp3   https://archive.org/download/FatihDaAryana/Zali03003813981409.mp3   https://archive.org/download/FatihDaAryana/as03003813981.mp3   https://archive.org/download/FatihDaAryana/da.mp3   https://archive.org/download/FatihDaAryana/zaln03003813981.MP3   ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

دالحاج ملا فقیر محمد درویش دپخوانیو ترانو البوم دلته اورېدلای او دلاندي لینک له لاري ښکته کولای شئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ