داسلام پنځه بناوي دوهمه برخه

داسلام  پنځه بناوي دوهمه برخه د شیخ عنایت الله الطایفي حفظه الله په غږ کې  https://archive.org/download/Damsalmanibinawi2/02.mp3   https://archive.org/download/Damsalmanibinawi2/04.mp3 https://archive.org/download/Damsalmanibinawi2/06.mp3 https://archive.org/download/Damsalmanibinawi2/08.mp3 https://archive.org/download/Damsalmanibinawi2/10.mp3 https://archive.org/download/Damsalmanibinawi2/12.mp3 ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

داسلام  پنځه بناوي دوهمه برخه د شیخ عنایت الله الطایفي حفظه الله په غږ کې 

 

ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ