دامیدونو جوهر / قاري محمد ابراهیم شیرازي

https://archive.org/download/Daamaidono/1.mp3 https://archive.org/download/Daamaidono/10.mp3 https://archive.org/download/Daamaidono/11.mp3 https://archive.org/download/Daamaidono/12.mp3 https://archive.org/download/Daamaidono/13.mp3 https://archive.org/download/Daamaidono/14.mp3 https://archive.org/download/Daamaidono/2.mp3 https://archive.org/download/Daamaidono/3.mp3 https://archive.org/download/Daamaidono/4.mp3 https://archive.org/download/Daamaidono/5.mp3 https://archive.org/download/Daamaidono/6.mp3 https://archive.org/download/Daamaidono/7.mp3 https://archive.org/download/Daamaidono/8.mp3 https://archive.org/download/Daamaidono/9.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ