دبریاوو الهام/ محب الله حقاني

https://archive.org/download/Dabaryawo/1.mp3 https://archive.org/download/Dabaryawo/2.mp3 https://archive.org/download/Dabaryawo/3.mp3 https://archive.org/download/Dabaryawo/4.mp3 https://archive.org/download/Dabaryawo/5.mp3 https://archive.org/download/Dabaryawo/6.mp3 https://archive.org/download/Dabaryawo/7.mp3 https://archive.org/download/Dabaryawo/8.mp3 https://archive.org/download/Dabaryawo/9.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ