دتصوفو بېلابیلي مسئلې

دمرحوم شیخ الحدیث مولوي عبدالعلي رحمه الله له لوري ځواب شوي دتصوفو په اړه بیلابیلي پوښتني چې دلته یې دمستقیماً اورېدلو ترڅنګ ښکته کولای هم شئ https://archive.org/download/DaTasawofMasail/0108-.mp3   https://archive.org/download/DaTasawofMasail/0109-.mp3   https://archive.org/download/DaTasawofMasail/0110-.mp3   https://archive.org/download/DaTasawofMasail/0111-.mp3   https://archive.org/download/DaTasawofMasail/0112-….mp3   https://archive.org/download/DaTasawofMasail/0113-.mp3   https://archive.org/download/DaTasawofMasail/0114-.mp3   https://archive.org/download/DaTasawofMasail/0115-.mp3   https://archive.org/download/DaTasawofMasail/0116-.mp3   https://archive.org/download/DaTasawofMasail/0117-.mp3   https://archive.org/download/DaTasawofMasail/0118-.mp3   https://archive.org/download/DaTasawofMasail/0119-.mp3   https://archive.org/download/DaTasawofMasail/0120-1.MP3   https://archive.org/download/DaTasawofMasail/0121-1.MP3   ټولي […]

دمرحوم شیخ الحدیث مولوي عبدالعلي رحمه الله له لوري ځواب شوي دتصوفو په اړه بیلابیلي پوښتني چې دلته یې دمستقیماً اورېدلو ترڅنګ ښکته کولای هم شئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ټولي برخي یې له دغه ځای څخه ښکته کړئ