دحرا وړانګي / مولوي سید سبحاني آغا

https://archive.org/download/Dahirawrangy1/1.mp3 https://archive.org/download/Dahirawrangy1/10.mp3 https://archive.org/download/Dahirawrangy1/11.mp3 https://archive.org/download/Dahirawrangy1/12.mp3 https://archive.org/download/Dahirawrangy1/13.mp3 https://archive.org/download/Dahirawrangy1/14.mp3 https://archive.org/download/Dahirawrangy1/15.mp3 https://archive.org/download/Dahirawrangy1/16.mp3 https://archive.org/download/Dahirawrangy1/2.mp3 https://archive.org/download/Dahirawrangy1/3.mp3 https://archive.org/download/Dahirawrangy1/4.mp3 https://archive.org/download/Dahirawrangy1/5.mp3 https://archive.org/download/Dahirawrangy1/6.mp3 https://archive.org/download/Dahirawrangy1/7.mp3 https://archive.org/download/Dahirawrangy1/8.mp3 https://archive.org/download/Dahirawrangy1/9.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ