دخلفاء راشدینو په هکله ویناوي

دخلفاء راشدینو په هکله وینا وي د شیخ عنایت الله الطائفي حفظه الله په غږ کې دلته اورېدلای او خپل موبایل یا کمپيوټر ته ښکته کولای شئ https://archive.org/download/Khulfaerashidin1/01.mp3 https://archive.org/download/Khulfaerashidin1/02.mp3 https://archive.org/download/Khulfaerashidin1/03.mp3 https://archive.org/download/Khulfaerashidin1/04.mp3 https://archive.org/download/Khulfaerashidin1/05.mp3 https://archive.org/download/Khulfaerashidin1/06.mp3 https://archive.org/download/Khulfaerashidin1/07.mp3 https://archive.org/download/Khulfaerashidin1/08.mp3 https://archive.org/download/Khulfaerashidin1/09.mp3 https://archive.org/download/Khulfaerashidin1/10.mp3 https://archive.org/download/Khulfaerashidin1/11.mp3 https://archive.org/download/Khulfaerashidin1/12.mp3 ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ

دخلفاء راشدینو په هکله وینا وي د شیخ عنایت الله الطائفي حفظه الله په غږ کې دلته اورېدلای او خپل موبایل یا کمپيوټر ته ښکته کولای شئ

ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ