درحمت لمن/عبدالرحمن زاتف قال

https://archive.org/download/asad_7/%D8%AF%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%20%D9%84%D9%85%D9%86%20%20%281%29.mp3 https://archive.org/download/asad_7/%D8%AF%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%20%D9%84%D9%85%D9%86%20%20%282%29.mp3 https://archive.org/download/asad_7/%D8%AF%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%20%D9%84%D9%85%D9%86%20%20%283%29.mp3 https://archive.org/download/asad_7/%D8%AF%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%20%D9%84%D9%85%D9%86%20%20%284%29.mp3 https://archive.org/download/asad_7/%D8%AF%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%20%D9%84%D9%85%D9%86%20%20%285%29.mp3 https://archive.org/download/asad_7/%D8%AF%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%20%D9%84%D9%85%D9%86%20%20%286%29.mp3 https://archive.org/download/asad_7/%D8%AF%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%20%D9%84%D9%85%D9%86%20%20%287%29.mp3 https://archive.org/download/asad_7/%D8%AF%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%20%D9%84%D9%85%D9%86%20%20%288%29.mp3 https://archive.org/download/asad_7/%D8%AF%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%20%D9%84%D9%85%D9%86%20%20%289%29.mp3 https://archive.org/download/asad_7/%D8%AF%20%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%AA%20%D9%84%D9%85%D9%86%20%20%2810%29.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ