دزمرو خاوره / نقیب الله زاهد

https://archive.org/download/DazamroKhawrah/1.mp3 https://archive.org/download/DazamroKhawrah/10.mp3 https://archive.org/download/DazamroKhawrah/11.mp3 https://archive.org/download/DazamroKhawrah/12.mp3 https://archive.org/download/DazamroKhawrah/13.mp3 https://archive.org/download/DazamroKhawrah/2.mp3 https://archive.org/download/DazamroKhawrah/3.mp3 https://archive.org/download/DazamroKhawrah/4.mp3 https://archive.org/download/DazamroKhawrah/5.mp3 https://archive.org/download/DazamroKhawrah/6.mp3 https://archive.org/download/DazamroKhawrah/7.mp3 https://archive.org/download/DazamroKhawrah/8.mp3 https://archive.org/download/DazamroKhawrah/9.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ