دسهار مرغان/ مولوي معراج الدین راجي

https://archive.org/download/dasaharmaghan/1.mp3 https://archive.org/download/dasaharmaghan/10.mp3 https://archive.org/download/dasaharmaghan/11.mp3 https://archive.org/download/dasaharmaghan/12.mp3 https://archive.org/download/dasaharmaghan/13.mp3 https://archive.org/download/dasaharmaghan/14.mp3 https://archive.org/download/dasaharmaghan/15.mp3 https://archive.org/download/dasaharmaghan/16.mp3 https://archive.org/download/dasaharmaghan/2.mp3 https://archive.org/download/dasaharmaghan/3.mp3 https://archive.org/download/dasaharmaghan/4.mp3 https://archive.org/download/dasaharmaghan/5.mp3 https://archive.org/download/dasaharmaghan/6.mp3 https://archive.org/download/dasaharmaghan/7.mp3 https://archive.org/download/dasaharmaghan/8.mp3 https://archive.org/download/dasaharmaghan/9.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ