دعقائدو مسئلې

دمرحوم مولوي عبدالعلي دیوبندي رحمه الله له لوري ځواب شوي دعقائدو بېلابېلي مسئلې https://archive.org/download/DaKhlasonLar-aqeed/0001-.mp3   https://archive.org/download/DaKhlasonLar-aqeed/0002-.MP3   https://archive.org/download/DaKhlasonLar-aqeed/0003-.mp3   https://archive.org/download/DaKhlasonLar-aqeed/0004-.mp3   https://archive.org/download/DaKhlasonLar-aqeed/0005-.mp3   https://archive.org/download/DaKhlasonLar-aqeed/0006-.mp3   https://archive.org/download/DaKhlasonLar-aqeed/0007-.mp3   https://archive.org/download/DaKhlasonLar-aqeed/0008-.mp3   https://archive.org/download/DaKhlasonLar-aqeed/0009-.mp3   https://archive.org/download/DaKhlasonLar-aqeed/0010-.mp3   https://archive.org/download/DaKhlasonLar-aqeed/0011-.mp3   https://archive.org/download/DaKhlasonLar-aqeed/0012-.mp3   https://archive.org/download/DaKhlasonLar-aqeed/0013-.mp3   https://archive.org/download/DaKhlasonLar-aqeed/0014-.mp3   https://archive.org/download/DaKhlasonLar-aqeed/0015-1.MP3   https://archive.org/download/DaKhlasonLar-aqeed/0016-.mp3   https://archive.org/download/DaKhlasonLar-aqeed/0017-.mp3   https://archive.org/download/DaKhlasonLar-aqeed/0019-.mp3   https://archive.org/download/DaKhlasonLar-aqeed/0020-.mp3   https://archive.org/download/DaKhlasonLar-aqeed/0021-…..mp3   https://archive.org/download/DaKhlasonLar-aqeed/0022-1.MP3   […]

دمرحوم مولوي عبدالعلي دیوبندي رحمه الله له لوري ځواب شوي دعقائدو بېلابېلي مسئلې

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ