دقرآنکریم پښتو ترجمه / سورة یونس

https://archive.org/download/SoratoYonas/1.mp3 https://archive.org/download/SoratoYonas/10.mp3 https://archive.org/download/SoratoYonas/11.mp3 https://archive.org/download/SoratoYonas/2.mp3 https://archive.org/download/SoratoYonas/3.mp3 https://archive.org/download/SoratoYonas/4.mp3 https://archive.org/download/SoratoYonas/5.mp3 https://archive.org/download/SoratoYonas/6.mp3 https://archive.org/download/SoratoYonas/7.mp3 https://archive.org/download/SoratoYonas/8.mp3 https://archive.org/download/SoratoYonas/9.mp3 ټول سورت له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول سورت له دغه ځای څخه ښکته کړئ