دمیني تصوف/ ملا غلام رسول عزیر

https://archive.org/download/DaMiniTasawoof1/1.mp3 https://archive.org/download/DaMiniTasawoof1/10.mp3 https://archive.org/download/DaMiniTasawoof1/11.mp3 https://archive.org/download/DaMiniTasawoof1/12.mp3 https://archive.org/download/DaMiniTasawoof1/13.mp3 https://archive.org/download/DaMiniTasawoof1/14.mp3 https://archive.org/download/DaMiniTasawoof1/15.mp3 https://archive.org/download/DaMiniTasawoof1/2.mp3 https://archive.org/download/DaMiniTasawoof1/3.mp3 https://archive.org/download/DaMiniTasawoof1/4.mp3 https://archive.org/download/DaMiniTasawoof1/5.mp3 https://archive.org/download/DaMiniTasawoof1/6.mp3 https://archive.org/download/DaMiniTasawoof1/7.mp3 https://archive.org/download/DaMiniTasawoof1/8.mp3 https://archive.org/download/DaMiniTasawoof1/9.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ