د آزادۍ نغمې/ مولوي عبدالواحد احدي

https://archive.org/download/20200803_20200803_0605/%D8%AF%20%D8%AF%DB%90%20%D9%88%D8%B1%DA%A9%D9%8A%20%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D8%B1%DA%A9%20%D8%AE%D9%84%DA%AB%20%D9%BE%D9%8A%D8%AF%D8%A7%20%D8%B4%D9%88%D9%84.mp3 https://archive.org/download/20200803_20200803_0605/%D8%AF%20%D8%B2%DA%93%D9%87%20%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D8%AF%D9%8A%20%D8%B4%D9%8A%20%D9%BE%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87.mp3 https://archive.org/download/20200803_20200803_0605/%D8%B2%D9%85%D8%A7%20%D8%AE%D9%88%20%D8%B2%DA%93%D9%87%20%D8%AE%D9%88%DA%96%DB%8C%DA%96%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/20200803_20200803_0605/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%20%D8%AF%20%D8%AF%DB%8C%D9%86%20%D8%B9%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D9%88%20%DB%8C%D9%88%20%D8%AF%D8%A7%20%DA%81%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8D%20%D9%85%D9%88%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%20%D9%84%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/20200803_20200803_0605/%D8%BA%D8%A7%D8%B2%D9%8A%20%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87%20%D9%BE%D9%87%20%D8%A7%D9%88%DA%96%D9%87%20%DA%86%DB%90%20%D9%88%DA%93%DB%90%20%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%86%D8%B1%D9%87.mp3 https://archive.org/download/20200803_20200803_0605/%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%20%D8%AA%D9%87%20%D8%A7%D9%85%D9%86%20%DB%8C%DB%90%20%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%B1%20%D8%AA%D9%87%20%DB%8C%DB%90%20%D8%A7%D8%AC%D9%84%20%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%87.mp3 https://archive.org/download/20200803_20200803_0605/%D9%85%D9%84%DA%AB%D8%B1%D9%88%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%20%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D9%88%20….mp3 https://archive.org/download/20200803_20200803_0605/%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%84%DB%8C%20%DA%86%DB%90%20%D8%AF%D9%8A%20%D8%B2%D9%87%20%DB%8C%D9%85%20%D9%84%D9%87%20%DA%AB%D8%B1%DB%90%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87.mp3 https://archive.org/download/20200803_20200803_0605/%D9%88%DA%93%DB%90%20%D9%88%DA%93%DB%90%20%D8%B3%D9%84%DA%AB%DB%8D%20%D8%AF%D9%8A%20%D9%BE%D9%87%20%D8%AF%DB%90%20%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%DA%85%D9%88%DA%A9%20%DA%98%DA%93%DB%8C%DA%96%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/20200803_20200803_0605/%DA%A9%D9%87%20%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%DB%8C%20%DA%A9%D9%87%20%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%20%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D9%87%20%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%DB%8C.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ