د آزادۍ نغمې/مولوي محمد طاهر بهار

https://archive.org/download/asad_883/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%85%D9%88%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%20%D8%B1%D8%A7%DA%81%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/asad_883/%D8%A8%D9%8A%DA%AB%D8%A7%20%D8%AF%20%D8%B4%D9%BE%DB%90%20%D9%85%DB%90%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1.mp3 https://archive.org/download/asad_883/%D8%A8%DB%90%D8%B1%D8%AA%D9%87%20%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D8%B1%D8%A7%DA%81%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/asad_883/%D8%AA%DA%9A%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%DA%9A%D8%AA%D9%8A%20%D8%AA%DA%9A%D8%AA%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/asad_883/%D8%AF%20%D8%B3%D9%88%D9%84%DB%90%20%D9%85%DB%90%D8%B2.mp3 https://archive.org/download/asad_883/%D8%AF%20%DA%9A%D9%84%D8%A7%20%D9%85%D9%8A%D8%B1.mp3 https://archive.org/download/asad_883/%D8%AF%20%D8%B1%DA%BC%D9%88%20%D8%A7%D9%88%DA%9A%DA%A9%D9%88%20%D9%BE%D9%8A%D8%A7%D9%84%DB%90.mp3 https://archive.org/download/asad_883/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%20%D8%BA%D8%B4%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/asad_883/%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%DA%81%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/asad_883/%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D8%B2%DA%93%D9%87.mp3 https://archive.org/download/asad_883/%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%20%D8%B3%D9%BE%D8%B1%20%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%AA.mp3 https://archive.org/download/asad_883/%DA%81%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%20%D8%AE%DA%93%20%D8%B3%D9%86%DA%AB%D8%B1%20%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%8A%DA%AB%D8%B1%D9%8A%D9%87.mp3 https://archive.org/download/asad_883/%DA%AB%D9%BC%D9%85%20%D8%AF%DB%90%20%D9%84%D9%87%20%D8%AF%DA%9A%D9%85%D9%86%D9%87.mp3   ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ

  ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ