د استعمار زوال/ مولوي رضوان الله فیضاني

https://archive.org/download/asad_657/%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%AF%20%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%DB%8C%20%D8%BA%DA%96%20%D8%AF%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%20%D8%AF%DB%8C.mp3 https://archive.org/download/asad_657/%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%AC%D8%A7%20%D8%B4%D9%88%DB%8C%D8%AF.mp3 https://archive.org/download/asad_657/%D8%AF%D9%84%D8%AA%D9%87%20%DA%89%DB%90%D8%B1%D9%88%20%D8%B3%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%DA%93%D9%84%DB%8C.mp3 https://archive.org/download/asad_657/%D8%B2%D9%87%20%D9%BE%D8%AA%D9%86%DA%AB%20%DB%8C%D9%85%20%D8%AF%D8%AF%DB%8C%D9%86.mp3 https://archive.org/download/asad_657/%D8%BA%DA%96%20%D8%AF%20%D8%AA%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%20%D8%AA%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1%20%D9%85%D9%88%20%D9%82%D9%88%D9%8A%20%D8%AF%DB%8C.mp3 https://archive.org/download/asad_657/%D9%88%DA%93%D9%8A%20%D9%BE%D9%87%20%D8%B3%D9%84%DA%AB%D9%88.mp3 https://archive.org/download/asad_657/%D9%BE%D9%87%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D8%AF%D8%AD%D9%82%20%D9%88%D9%87%D9%8A%20%D9%85%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%86.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ