د افتخار منار / مولوي اختر محمد بهار مستغفر

https://archive.org/download/DaIftekharmanar/1.mp3 https://archive.org/download/DaIftekharmanar/10.mp3 https://archive.org/download/DaIftekharmanar/11.mp3 https://archive.org/download/DaIftekharmanar/12.mp3 https://archive.org/download/DaIftekharmanar/13.mp3 https://archive.org/download/DaIftekharmanar/14.mp3 https://archive.org/download/DaIftekharmanar/15.mp3 https://archive.org/download/DaIftekharmanar/2.mp3 https://archive.org/download/DaIftekharmanar/3.mp3 https://archive.org/download/DaIftekharmanar/4.mp3 https://archive.org/download/DaIftekharmanar/5.mp3 https://archive.org/download/DaIftekharmanar/6.mp3 https://archive.org/download/DaIftekharmanar/7.mp3 https://archive.org/download/DaIftekharmanar/8.mp3 https://archive.org/download/DaIftekharmanar/9.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ  

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ