د امارت نشان/ ماشوم اسامه شیرزاد

https://archive.org/download/DaEmaratNeshan/%D8%AF%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%20(1).mp3 https://archive.org/download/DaEmaratNeshan/%D8%AF%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%20(2).mp3 https://archive.org/download/DaEmaratNeshan/%D8%AF%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%20(3).mp3 https://archive.org/download/DaEmaratNeshan/%D8%AF%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%20(4).mp3 https://archive.org/download/DaEmaratNeshan/%D8%AF%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%20(5).mp3 https://archive.org/download/DaEmaratNeshan/%D8%AF%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%20(6).mp3 https://archive.org/download/DaEmaratNeshan/%D8%AF%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%20(7).mp3 https://archive.org/download/DaEmaratNeshan/%D8%AF%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%20(8).mp3 https://archive.org/download/DaEmaratNeshan/%D8%AF%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%20(9).mp3 https://archive.org/download/DaEmaratNeshan/%D8%AF%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%20(10).mp3 https://archive.org/download/DaEmaratNeshan/%D8%AF%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%20(11).mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ  alemarah

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

alemarah