د انقلاب مدرسه / مولوي رضوان الله فیضاني

https://archive.org/download/DaInqelabmadrasah/1.mp3 https://archive.org/download/DaInqelabmadrasah/10.mp3 https://archive.org/download/DaInqelabmadrasah/2.mp3 https://archive.org/download/DaInqelabmadrasah/3.mp3 https://archive.org/download/DaInqelabmadrasah/4.mp3 https://archive.org/download/DaInqelabmadrasah/5.mp3 https://archive.org/download/DaInqelabmadrasah/6.mp3 https://archive.org/download/DaInqelabmadrasah/7.mp3 https://archive.org/download/DaInqelabmadrasah/8.mp3 https://archive.org/download/DaInqelabmadrasah/9.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه  ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه  ښکته کړئ