د اوداسه مسئلې

https://archive.org/download/DaAwdasaMasali/0122-.mp3   https://archive.org/download/DaAwdasaMasali/0123-.mp3   https://archive.org/download/DaAwdasaMasali/0124-.mp3   https://archive.org/download/DaAwdasaMasali/0125-.mp3   https://archive.org/download/DaAwdasaMasali/0126-.mp3     https://archive.org/download/DaAwdasaMasali/0127-.mp3   https://archive.org/download/DaAwdasaMasali/0128-.mp3   https://archive.org/download/DaAwdasaMasali/0129-.mp3   https://archive.org/download/DaAwdasaMasali/0130-.mp3   https://archive.org/download/DaAwdasaMasali/0131-.mp3 https://archive.org/download/DaAwdasaMasali/0132-.mp3   https://archive.org/download/DaAwdasaMasali/0133-.mp3 ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ