د بریاوو کاروان / مولوي عبدالحکیم سجاد

https://archive.org/download/DabaryawoKarwan/1.mp3 https://archive.org/download/DabaryawoKarwan/10.mp3 https://archive.org/download/DabaryawoKarwan/11.mp3 https://archive.org/download/DabaryawoKarwan/12.mp3 https://archive.org/download/DabaryawoKarwan/13.mp3 https://archive.org/download/DabaryawoKarwan/14.mp3 https://archive.org/download/DabaryawoKarwan/15.mp3 https://archive.org/download/DabaryawoKarwan/16.mp3 https://archive.org/download/DabaryawoKarwan/2.mp3 https://archive.org/download/DabaryawoKarwan/3.mp3 https://archive.org/download/DabaryawoKarwan/4.mp3 https://archive.org/download/DabaryawoKarwan/5.mp3 https://archive.org/download/DabaryawoKarwan/6.mp3 https://archive.org/download/DabaryawoKarwan/7.mp3 https://archive.org/download/DabaryawoKarwan/8.mp3 https://archive.org/download/DabaryawoKarwan/9.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکه کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکه کړئ