د بریا زیری/ الحاج ملا فقیر محمد درویش او مولوي عبدالعزیز عزیزي

https://archive.org/download/8-1_20200525/1_1.MP3 https://archive.org/download/8-1_20200525/2_1.MP3 https://archive.org/download/8-1_20200525/3_1.MP3 https://archive.org/download/8-1_20200525/4_1.MP3 https://archive.org/download/8-1_20200525/5_1.MP3 https://archive.org/download/8-1_20200525/6_1.MP3 https://archive.org/download/8-1_20200525/7_1.MP3 https://archive.org/download/8-1_20200525/8_1.MP3 https://archive.org/download/8-1_20200525/9_18.MP3 https://archive.org/download/8-1_20200525/11_1.MP3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ