د تربیت دوره / قاري محمد جلات مزمل

https://archive.org/download/DaTarbeiatDawrah/%D8%AF%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%20%281%29.MP3 https://archive.org/download/DaTarbeiatDawrah/%D8%AF%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%20%282%29.MP3 https://archive.org/download/DaTarbeiatDawrah/%D8%AF%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%20%283%29.mp3 https://archive.org/download/DaTarbeiatDawrah/%D8%AF%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%20%284%29.MP3 https://archive.org/download/DaTarbeiatDawrah/%D8%AF%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%20%285%29.MP3 https://archive.org/download/DaTarbeiatDawrah/%D8%AF%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%20%286%29.mp3 https://archive.org/download/DaTarbeiatDawrah/%D8%AF%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%20%287%29.mp3 https://archive.org/download/DaTarbeiatDawrah/%D8%AF%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%20%288%29.mp3 https://archive.org/download/DaTarbeiatDawrah/%D8%AF%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%20%289%29.mp3 https://archive.org/download/DaTarbeiatDawrah/%D8%AF%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%20%2810%29.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ