د تورو شرنګ/ قاري الله نظر فائز

https://archive.org/download/20200603_20200603_1047/%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%88%20%D8%B4%D8%B1%D9%86%DA%AB%20%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%DA%BC%D9%88%20%D8%B4%D8%B1%D9%86%DA%AB.mp3 https://archive.org/download/20200603_20200603_1047/%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D9%88%DA%A9%DA%93%D9%87.mp3 https://archive.org/download/20200603_20200603_1047/%D8%AF%D9%86%DB%8C%D8%A7%20%D9%BC%D9%88%D9%84%D9%87%20%D8%B3%D8%AA%D8%A7%20%D9%84%D9%87%20%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87.mp3 https://archive.org/download/20200603_20200603_1047/%D8%B2%D9%85%D8%A7%20%D8%BA%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%87%20%D9%82%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87.mp3 https://archive.org/download/20200603_20200603_1047/%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%88%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9%20%D9%BE%D9%87%20%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%20%D9%87%D9%85%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%DA%A9.mp3 https://archive.org/download/20200603_20200603_1047/%D9%8A%D9%88%DA%81%D9%84%D9%8A%20%D8%AF%D8%B9%D8%A7%20%D8%A8%D9%84%20%DA%81%D9%84%D9%8A%20%D9%85%D9%88%D8%B3%DA%A9%D8%A7.mp3 https://archive.org/download/20200603_20200603_1047/%D9%BE%D9%BC%20%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%20%D9%88%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%87.mp3 https://archive.org/download/20200603_20200603_1047/%DA%86%DB%90%20%D8%AF%D8%A7%20%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%88%D9%8A%20%D8%AF%D8%A7%20%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%88%D9%8A.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ