د حریت عزم/ عبدالجامع مجروح

د حریت عزم په نامه البوم کې دعبدالجامع مجروح نوي ترانې اورېدلای او ښکته کولای شئ https://archive.org/download/DaHuryatAzam/%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20(1).mp3 https://archive.org/download/DaHuryatAzam/%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20(10).mp3 https://archive.org/download/DaHuryatAzam/%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20(11).mp3 https://archive.org/download/DaHuryatAzam/%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20(12).mp3 https://archive.org/download/DaHuryatAzam/%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20(13).mp3 https://archive.org/download/DaHuryatAzam/%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20(2).mp3 https://archive.org/download/DaHuryatAzam/%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20(3).mp3 https://archive.org/download/DaHuryatAzam/%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20(4).mp3 https://archive.org/download/DaHuryatAzam/%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20(5).mp3 https://archive.org/download/DaHuryatAzam/%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20(6).mp3 https://archive.org/download/DaHuryatAzam/%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20(7).mp3 https://archive.org/download/DaHuryatAzam/%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20(8).mp3 https://archive.org/download/DaHuryatAzam/%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20(9).mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

د حریت عزم په نامه البوم کې دعبدالجامع مجروح نوي ترانې اورېدلای او ښکته کولای شئ

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ