د حریت پيغام / مولوي معراج الدین راجي

https://archive.org/download/DaHuriatPaigham/%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%85%20%20(1).mp3 https://archive.org/download/DaHuriatPaigham/%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%85%20%20(2).mp3 https://archive.org/download/DaHuriatPaigham/%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%85%20%20(3).mp3 https://archive.org/download/DaHuriatPaigham/%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%85%20%20(4).mp3 https://archive.org/download/DaHuriatPaigham/%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%85%20%20(5).mp3 https://archive.org/download/DaHuriatPaigham/%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%85%20%20(6).mp3 https://archive.org/download/DaHuriatPaigham/%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%85%20%20(7).mp3 https://archive.org/download/DaHuriatPaigham/%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%85%20%20(8).mp3 https://archive.org/download/DaHuriatPaigham/%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%85%20%20(9).mp3 https://archive.org/download/DaHuriatPaigham/%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%85%20%20(10).mp3 https://archive.org/download/DaHuriatPaigham/%D8%AF%20%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D9%BE%D9%8A%D8%BA%D8%A7%D9%85%20%20(11).mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ