د خلاصون لار / د جنازې او کفن مسئلې لومړۍ برخه

https://archive.org/download/DajanaziawkafanM1/0706-.mp3 https://archive.org/download/DajanaziawkafanM1/0707-.mp3 https://archive.org/download/DajanaziawkafanM1/0708-.mp3 https://archive.org/download/DajanaziawkafanM1/0709-.mp3 https://archive.org/download/DajanaziawkafanM1/0710-.mp3 https://archive.org/download/DajanaziawkafanM1/0711-.mp3 https://archive.org/download/DajanaziawkafanM1/0712-.mp3 https://archive.org/download/DajanaziawkafanM1/0713-.mp3 https://archive.org/download/DajanaziawkafanM1/0714-.mp3 https://archive.org/download/DajanaziawkafanM1/0715-.mp3 https://archive.org/download/DajanaziawkafanM1/0716-.mp3 https://archive.org/download/DajanaziawkafanM1/0717-.mp3 https://archive.org/download/DajanaziawkafanM1/0718-.mp3 https://archive.org/download/DajanaziawkafanM1/0719-.MP3 https://archive.org/download/DajanaziawkafanM1/0720-.mp3 https://archive.org/download/DajanaziawkafanM1/0721-.mp3 https://archive.org/download/DajanaziawkafanM1/0722-.mp3 https://archive.org/download/DajanaziawkafanM1/0723-.mp3 https://archive.org/download/DajanaziawkafanM1/0724-.mp3 https://archive.org/download/DajanaziawkafanM1/0725-.mp3 https://archive.org/download/DajanaziawkafanM1/0705-.mp3 ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ