د خلاصون لار/ د زیارت کولو مسئلې

https://archive.org/download/DaziaratkawloM/0767-.mp3 https://archive.org/download/DaziaratkawloM/0768-.MP3 https://archive.org/download/DaziaratkawloM/0769-.mp3 https://archive.org/download/DaziaratkawloM/0770-.mp3 https://archive.org/download/DaziaratkawloM/0771-.mp3 https://archive.org/download/DaziaratkawloM/0772-.mp3 https://archive.org/download/DaziaratkawloM/0773-.mp3 https://archive.org/download/DaziaratkawloM/0774-.mp3 https://archive.org/download/DaziaratkawloM/0775-.MP3 https://archive.org/download/DaziaratkawloM/0776-.mp3 https://archive.org/download/DaziaratkawloM/0777-.mp3 https://archive.org/download/DaziaratkawloM/0778-.mp3 https://archive.org/download/DaziaratkawloM/0779-.mp3 [button color=”red” size=”medium” link=”https://archive.org/compress/DaziaratkawloM/formats=VBR%20MP3,ARCHIVE%20BITTORRENT,METADATA” target=”blank” ]ټولي برخه له دغه ځای څخه ښکته کړئ [/button]

[button color=”red” size=”medium” link=”https://archive.org/compress/DaziaratkawloM/formats=VBR%20MP3,ARCHIVE%20BITTORRENT,METADATA” target=”blank” ]ټولي برخه له دغه ځای څخه ښکته کړئ [/button]