د خلاصون لار / د لمانځه شرطونه

https://archive.org/download/DaLmanzaShrtona/0279-.mp3 https://archive.org/download/DaLmanzaShrtona/0280-.mp3 https://archive.org/download/DaLmanzaShrtona/0281-.mp3 https://archive.org/download/DaLmanzaShrtona/0282-.mp3 https://archive.org/download/DaLmanzaShrtona/0283-.mp3 https://archive.org/download/DaLmanzaShrtona/0284-.mp3 https://archive.org/download/DaLmanzaShrtona/0285-.mp3 https://archive.org/download/DaLmanzaShrtona/0286-.mp3 https://archive.org/download/DaLmanzaShrtona/0287-.mp3 https://archive.org/download/DaLmanzaShrtona/0288-.mp3 https://archive.org/download/DaLmanzaShrtona/0289-.mp3 https://archive.org/download/DaLmanzaShrtona/0290-.mp3 ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ