د خلاصون لار / د مسافر د لمانځه مسئلې

https://archive.org/download/DamusafardalmanzaM1/0627-.mp3 https://archive.org/download/DamusafardalmanzaM1/0628-.mp3 https://archive.org/download/DamusafardalmanzaM1/0629-.mp3 https://archive.org/download/DamusafardalmanzaM1/0630-.mp3 https://archive.org/download/DamusafardalmanzaM1/0631-.mp3 https://archive.org/download/DamusafardalmanzaM1/0632-.mp3 https://archive.org/download/DamusafardalmanzaM1/0634-.mp3 https://archive.org/download/DamusafardalmanzaM1/0635-.mp3 https://archive.org/download/DamusafardalmanzaM1/0636-.mp3 https://archive.org/download/DamusafardalmanzaM1/0637-.mp3 https://archive.org/download/DamusafardalmanzaM1/0638-.mp3 https://archive.org/download/DamusafardalmanzaM1/0639-.mp3 https://archive.org/download/DamusafardalmanzaM1/0640-.mp3 https://archive.org/download/DamusafardalmanzaM1/0641-.mp3 https://archive.org/download/DamusafardalmanzaM1/0642-.mp3 https://archive.org/download/DamusafardalmanzaM1/0643-.mp3 https://archive.org/download/DamusafardalmanzaM1/0645-.mp3 https://archive.org/download/DamusafardalmanzaM1/0644-.mp3 https://archive.org/download/DamusafardalmanzaM1/0644-.mp3 https://archive.org/download/DamusafardalmanzaM1/0646-.mp3 https://archive.org/download/DamusafardalmanzaM1/0647-.mp3 https://archive.org/download/DamusafardalmanzaM1/0648-.mp3 https://archive.org/download/DamusafardalmanzaM1/0649-.mp3 https://archive.org/download/DamusafardalmanzaM1/0650-.mp3 https://archive.org/download/DamusafardalmanzaM1/0651-.mp3 ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ

ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ