د خندق غزا/ قاري ارشاد الله عقابي او قاري ذیشان الله جلالي

https://archive.org/download/DaKhandaqGhaza/%D8%AF%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82%20%D8%BA%D8%B2%D8%A7%20%281%29.mp3 https://archive.org/download/DaKhandaqGhaza/%D8%AF%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82%20%D8%BA%D8%B2%D8%A7%20%282%29.mp3 https://archive.org/download/DaKhandaqGhaza/%D8%AF%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82%20%D8%BA%D8%B2%D8%A7%20%283%29.mp3 https://archive.org/download/DaKhandaqGhaza/%D8%AF%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82%20%D8%BA%D8%B2%D8%A7%20%284%29.mp3 https://archive.org/download/DaKhandaqGhaza/%D8%AF%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82%20%D8%BA%D8%B2%D8%A7%20%285%29.mp3 https://archive.org/download/DaKhandaqGhaza/%D8%AF%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82%20%D8%BA%D8%B2%D8%A7%20%286%29.mp3 https://archive.org/download/DaKhandaqGhaza/%D8%AF%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82%20%D8%BA%D8%B2%D8%A7%20%287%29.mp3 https://archive.org/download/DaKhandaqGhaza/%D8%AF%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82%20%D8%BA%D8%B2%D8%A7%20%288%29.mp3 https://archive.org/download/DaKhandaqGhaza/%D8%AF%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82%20%D8%BA%D8%B2%D8%A7%20%289%29.mp3 https://archive.org/download/DaKhandaqGhaza/%D8%AF%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%82%20%D8%BA%D8%B2%D8%A7%20%2810%29.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ