د رڼا لاروي / قاري عبدالجامع مجروح

https://archive.org/download/DaranaLarawi/01LaryTandiJazbay.mp3 https://archive.org/download/DaranaLarawi/02WamiZarwaTaPass.mp3 https://archive.org/download/DaranaLarawi/03SomraGhamjanWaswadal.mp3 https://archive.org/download/DaranaLarawi/04DaZraHindaroKiTasveerYama.mp3 https://archive.org/download/DaranaLarawi/05MatawoBaPaZor.mp3 https://archive.org/download/DaranaLarawi/06PekaDiNazarMasha.mp3 https://archive.org/download/DaranaLarawi/07SatamDiNaqashPaZargi.mp3 https://archive.org/download/DaranaLarawi/08TolDaImarat.mp3 https://archive.org/download/DaranaLarawi/09DaTaranumBulbula.mp3 https://archive.org/download/DaranaLarawi/10MujahidinCheeZeeDagarTa.mp3 https://archive.org/download/DaranaLarawi/11MinaKawalMinaPalal.mp3 https://archive.org/download/DaranaLarawi/12StaLakhkerUmarUmar.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ