د سپېدو په هیله / قاري ضیاء الرحمن مدني

https://archive.org/download/Daspedopahila_315/1.mp3 https://archive.org/download/Daspedopahila_315/10.mp3 https://archive.org/download/Daspedopahila_315/11.mp3 https://archive.org/download/Daspedopahila_315/12.mp3 https://archive.org/download/Daspedopahila_315/13.mp3 https://archive.org/download/Daspedopahila_315/14.mp3 https://archive.org/download/Daspedopahila_315/15.mp3 https://archive.org/download/Daspedopahila_315/2.mp3 https://archive.org/download/Daspedopahila_315/3.mp3 https://archive.org/download/Daspedopahila_315/4.mp3 https://archive.org/download/Daspedopahila_315/5.mp3 https://archive.org/download/Daspedopahila_315/6.mp3 https://archive.org/download/Daspedopahila_315/7.mp3 https://archive.org/download/Daspedopahila_315/8.mp3 https://archive.org/download/Daspedopahila_315/9.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ