د عظمت یادګار/ مولوي بسم الله حیدري جان

https://archive.org/download/DaEzmat/1.mp3 https://archive.org/download/DaEzmat/10.mp3 https://archive.org/download/DaEzmat/2.mp3 https://archive.org/download/DaEzmat/3.mp3 https://archive.org/download/DaEzmat/4.mp3 https://archive.org/download/DaEzmat/5.mp3 https://archive.org/download/DaEzmat/6.mp3 https://archive.org/download/DaEzmat/7.mp3 https://archive.org/download/DaEzmat/8.mp3 https://archive.org/download/DaEzmat/9.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ