د غزاوو امام / قاري اجمل بلال

https://archive.org/download/DaghzawooEmam/1.mp3 https://archive.org/download/DaghzawooEmam/10.mp3 https://archive.org/download/DaghzawooEmam/11.mp3 https://archive.org/download/DaghzawooEmam/12.mp3 https://archive.org/download/DaghzawooEmam/13.mp3 https://archive.org/download/DaghzawooEmam/14.mp3 https://archive.org/download/DaghzawooEmam/15.mp3 https://archive.org/download/DaghzawooEmam/16.mp3 https://archive.org/download/DaghzawooEmam/17.mp3 https://archive.org/download/DaghzawooEmam/2.mp3 https://archive.org/download/DaghzawooEmam/3.mp3 https://archive.org/download/DaghzawooEmam/4.mp3 https://archive.org/download/DaghzawooEmam/5.mp3 https://archive.org/download/DaghzawooEmam/6.mp3 https://archive.org/download/DaghzawooEmam/7.mp3 https://archive.org/download/DaghzawooEmam/8.mp3 https://archive.org/download/DaghzawooEmam/9.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ