د غزا توري / صالح محمد نظامي

https://archive.org/download/DaGhazaTori/01BiaMiTeregiLaZargi.mp3 https://archive.org/download/DaGhazaTori/02DaInqilabStomanaZhwand.mp3 https://archive.org/download/DaGhazaTori/03DaJihadSpeenAsona.mp3 https://archive.org/download/DaGhazaTori/04DaNungGhyratMinarYama.mp3 https://archive.org/download/DaGhazaTori/05DaSaleebPaToraTandaDa.mp3 https://archive.org/download/DaGhazaTori/06DaShahadatArmanLarama.mp3 https://archive.org/download/DaGhazaTori/07KhoobMiLidalaiDaJanan.mp3 https://archive.org/download/DaGhazaTori/08NunKhuMiBiaPaZargi.mp3 https://archive.org/download/DaGhazaTori/09PaKhudaiSparlaiYama.mp3 https://archive.org/download/DaGhazaTori/10PaNazarMasha.mp3 https://archive.org/download/DaGhazaTori/11RazaGhaziJanana.mp3 https://archive.org/download/DaGhazaTori/12ShahadataLaywanaiShwam.mp3 https://archive.org/download/DaGhazaTori/13SheriniDiRungeeniWrazi.mp3 https://archive.org/download/DaGhazaTori/14StaLaGulabZwanaiSara.mp3 https://archive.org/download/DaGhazaTori/15ZargaiMiBiaNawiDardonaKawi.mp3 ټولي البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ

ټولي البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ