د غیرت خاوره / مولوي عبدالعزیز نوراني

https://archive.org/download/DaGhairatKhawra/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AA_%DA%A9%DB%8C_%DA%86%DB%8C_%D8%B4%D9%8A_%DA%9A%DA%A9%DB%8C%D9%84_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/DaGhairatKhawra/%D8%AE%DA%93%DB%90%20%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%8A%20%D8%B3%D8%AE%D8%AA%20%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%84.mp3 https://archive.org/download/DaGhairatKhawra/%D8%AA%D9%84%D9%84%DB%8C_%D9%87%DB%8C%DA%85%D9%88%DA%A9_%D9%86%D9%87_%D8%AF%D9%8A_%D8%B1%D9%88%D8%BA_%D9%84%D9%87_%D8%AF%D9%8A_%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/DaGhairatKhawra/%D8%AF%D8%A8%D9%84_%D9%BE%D9%87_%D8%AE%D9%88%D9%84%D9%87_%D8%AF%D8%A8%D9%84_%D9%BE%D8%B1%D9%BE%D9%84%D9%87_%D8%A8%D9%87_%DA%81%D9%8A_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/DaGhairatKhawra/%D8%AF%D8%AF%DB%90_%D8%B3%D9%BE%DB%8C%DA%85%D9%84%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D9%82_%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%8A_%D9%88%DA%93%D9%8A_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/DaGhairatKhawra/%D8%AF%DB%8C%D8%AA%D8%A7_%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DA%AB%D9%88_%D8%AF%DB%8C%D9%82%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.mp3 https://archive.org/download/DaGhairatKhawra/%D8%B3%D8%AA%D8%A7_%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86%DB%8C_%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%AA%D9%87_%D9%86%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%DA%96%D9%8A_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/DaGhairatKhawra/%D8%B3%D9%BE%DB%8C%D9%86_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D9%88%D9%88_%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%84.mp3 https://archive.org/download/DaGhairatKhawra/%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%8A_%D8%AF%D9%8A_%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D8%B2%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1.mp3 https://archive.org/download/DaGhairatKhawra/%D9%85%DA%93%D8%A7%D9%88%D9%8A_%D9%85%D8%B4%D9%87_%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86.mp3 https://archive.org/download/DaGhairatKhawra/%DA%81%DB%8D_%D8%AF%D8%B1%DA%BC%D8%A7_%D9%BE%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A_%DA%AB%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%88_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/DaGhairatKhawra/%DA%86%D9%8A_%D9%84%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87_%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%B1%D8%A7%D9%88%DA%81%D9%8A_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A.mp3 https://archive.org/download/DaGhairatKhawra/%DA%86%D9%8A_%D9%85%D9%84%D8%A7_%D9%BE%D9%87_%D8%B3%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%AA%DA%93%D9%8A_%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ