د فتحو زیري / مولوي عبدالواحد احدي

https://archive.org/download/DaFathoZeri/%D8%AF%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%88%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%8A%20(1).mp3 https://archive.org/download/DaFathoZeri/%D8%AF%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%88%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%8A%20(2).mp3 https://archive.org/download/DaFathoZeri/%D8%AF%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%88%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%8A%20(3).mp3 https://archive.org/download/DaFathoZeri/%D8%AF%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%88%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%8A%20(4).mp3 https://archive.org/download/DaFathoZeri/%D8%AF%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%88%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%8A%20(5).mp3 https://archive.org/download/DaFathoZeri/%D8%AF%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%88%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%8A%20(6).mp3 https://archive.org/download/DaFathoZeri/%D8%AF%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%88%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%8A%20(7).mp3 https://archive.org/download/DaFathoZeri/%D8%AF%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%88%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%8A%20(8).mp3 https://archive.org/download/DaFathoZeri/%D8%AF%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%88%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%8A%20(9).mp3 https://archive.org/download/DaFathoZeri/%D8%AF%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%88%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%8A%20(10).mp3 https://archive.org/download/DaFathoZeri/%D8%AF%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%88%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%8A%20(11).mp3 https://archive.org/download/DaFathoZeri/%D8%AF%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%88%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%8A%20(12).mp3 https://archive.org/download/DaFathoZeri/%D8%AF%20%D9%81%D8%AA%D8%AD%D9%88%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%8A%20(13).mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ