د فتحو لمر/ مولوي محمد طاهر بهار

https://archive.org/download/DaFatholmar/1.mp3 https://archive.org/download/DaFatholmar/10.mp3 https://archive.org/download/DaFatholmar/11.mp3 https://archive.org/download/DaFatholmar/12.mp3 https://archive.org/download/DaFatholmar/2.mp3 https://archive.org/download/DaFatholmar/3.mp3 https://archive.org/download/DaFatholmar/4.mp3 https://archive.org/download/DaFatholmar/5.mp3 https://archive.org/download/DaFatholmar/6.mp3 https://archive.org/download/DaFatholmar/7.mp3 https://archive.org/download/DaFatholmar/8.mp3 https://archive.org/download/DaFatholmar/9.mp3 ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټول البوم له دغه ځای څخه ښکته کړئ