د فراه ولایت له مرستیال والي حاجي ایوبي صاحب سره مرکه

https://archive.org/download/FrahDaWaliMrastialMaraka/%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%84%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%20%D8%B3%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D8%B1%DA%A9%D9%87%20.mp3 مرکه له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

مرکه له دغه ځای څخه ښکته کړئ