د قرآنکریم پښتو ترجمه / سورة ابراهیم

https://archive.org/download/SorateEbrahim/1.mp3 https://archive.org/download/SorateEbrahim/2.mp3 https://archive.org/download/SorateEbrahim/3.mp3 https://archive.org/download/SorateEbrahim/4.mp3 https://archive.org/download/SorateEbrahim/5.mp3 https://archive.org/download/SorateEbrahim/6.mp3 https://archive.org/download/SorateEbrahim/7.mp3 ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ 

ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ