د قرآنکریم پښتو ترجمه / سورة الأنبیاء

https://archive.org/download/SoratolAnbeiaa/1.mp3 https://archive.org/download/SoratolAnbeiaa/2.mp3 https://archive.org/download/SoratolAnbeiaa/3.mp3 https://archive.org/download/SoratolAnbeiaa/4.mp3 https://archive.org/download/SoratolAnbeiaa/5.mp3 https://archive.org/download/SoratolAnbeiaa/6.mp3 https://archive.org/download/SoratolAnbeiaa/7.mp3 [button color=”red” size=”small” link=”https://archive.org/compress/SoratolAnbeiaa/formats=METADATA” ]ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ [/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://archive.org/compress/SoratolAnbeiaa/formats=METADATA” ]ټولي برخي له دغه ځای څخه ښکته کړئ [/button]